Zespół

prof. dr hab. Jarosław Majewski

Adwokat prof. dr hab. Jarosław Majewski kierował w przeszłości departamentami prawnymi bardzo dużych polskich instytucji finansowych. Zdobyte w ten sposób doświadczenia zawodowe istotnie ułatwiają mu znajdowanie rozwiązań optymalnych dla Klienta nie tylko z punktu widzenia istoty problemu prawnego, ale i uwarunkowań wewnętrzorganizacyjnych. Jest uznanym autorytetem zwłaszcza w dziedzinie prawa karnego i bankowości.

Praktykę prawniczą łączy z działalnością naukowo-dydaktyczną.W latach 1991 - 2002 doktorant, a następnie pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laureat prestiżowego stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, stypendysta tokijskiej Fundacji Sasakawy oraz wiedeńskiej Fundacji "Werk Janineum". Od 2002 roku kieruje Katedrą Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Czynnie zaangażowany w działalność tej uczelni: w latach 2010 - 2012 prorektor Uniwersytetu, w latach 2005 - 2012 członek jego Senatu, w latach 2008 - 2010 Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, w latach 2002 - 2008 prodziekan na tym wydziale.

Arbiter Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Związku Banków Polskich. Arbiter Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim.

W latach 2012 - 2016 członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości.

W latach 1997 - 1999 zastępca dyrektora Departamentu Prawnego Centrali PKO BP, w latach 1999 - 2003 dyrektor Departamentu Prawnego Centrali BGŻ S.A.

Autor, współautor lub redaktor blisko 170 publikacji z różnych dziedzin prawa: monografii książkowych, komentarzy, artykułów naukowych i glos, publikowanych w czasopismach naukowych, polskich i zagranicznych, w tym m.in. tzw. krakowskiego komentarza do Kodeksu Karnego, Systemu Prawa Karnego oraz opracowań poświęconych ochronie wierzyciela, ochronie obrotu papierami wartościowymi, tajemnicy bankowej i informacji poufnej. Autor licznych ekspertyz prawnych, sporządzanych m.in. na zlecenie Kancelarii Sejmu.

W 1993 roku złożył egzamin sędziowski, a w 1994 roku egzamin radcowski. Od 1995 roku prowadził w różnych formach praktykę prawniczą jako radca prawny. Od 2005 roku wykonuje zawód adwokata.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Języki obce: język angielski.

prof. dr hab.  Jarosław Majewski

Specjalizacje

prawo karne
bankowość
ochrona obrotu gospodarczego

Kontakt

tel.: +48 22 339 54 00
e-mail: jmajewski@dms.net.pl

Publikacje