Spory sądowe i arbitraż

Pełna gama

Spory sądowe i arbitraż

Dla Kancelarii DeBenedetti Majewski Szcześniak pracuje zespół najwyższej klasy prawników specjalizujących się w sporach sądowych. Służymy pomocą przy opracowywaniu dokumentów procesowych, ocenie ryzyka wystąpienia sporu sądowego, a także w przypadku pojawienia się problemów w egzekwowaniu praw Klienta.

Zanim skierujemy postępowanie do sądu, rozważamy różnorakie scenariusze. Spory sądowe toczące się w ramach pojedynczej sprawy niejednokrotnie prowadzą do wnoszenia pozwów w kolejnych sądach. Dlatego też dbamy, by zachować równowagę pomiędzy potrzebami procesowymi danej sprawy a ostatecznymi korzyściami dochodzenia roszczeń przez naszego Klienta. Prowadzone przez nas postępowanie zawsze stanowi starannie przemyślaną strategię.

Obecnie reprezentujemy dziesiątki Klientów w postępowaniach:

 • cywilnych (w tym postępowania grupowe),
 • handlowych,
 • administracyjnych,
 • upadłościowych,
 • karnych (karnych gospodarczych, w procedurach zwalczania korupcji).

Sprawy prowadzimy na wszystkich etapach postępowania, począwszy od sądów pierwszej instancji, aż do Sądu Najwyższego. Zajmujemy się sporami toczącymi się przed organami administracyjnymi, organami ścigania oraz przed sądami arbitrażowymi w Polsce i za granicą.

Prócz spraw, które zakończone zostały wyrokami sądowymi pomyślnymi dla naszych Klientów, z powodzeniem przystąpiliśmy do wielu ugód, zarówno sądowych, jak i pozasądowych.
Reprezentujemy zarówno Klientów instytucjonalnych, jak i indywidualnych, spółki polskie, międzynarodowe oraz inwestorów prywatnych.
W przypadkach postępowań związanych z karnymi aspektami prawa gospodarczego świadczymy usługi zastępstwa procesowego na rzecz członków zarządów lub urzędników państwowych.


Doświadczenie

Prawnicy naszej kancelarii posiadają rozległe doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych spraw cywilnych oraz gospodarczych. W obrębie naszej specjalizacji znajdują się różnorakie kwestie, w tym uznawalność zagranicznych wyroków sądowych w Polsce. Sporządzamy opinie prawne i analizy dotyczące powyższej problematyki.

Zasadniczą część naszej praktyki stanowią spory sądowe z zakresu prawa handlowego. Reprezentujemy zarówno spółki, jak i ich akcjonariuszy w postępowaniach dotyczących ochrony praw akcjonariuszy, takich jak np. zaskarżanie uchwał podjętych przez organy zarządzające spółką. W ramach naszej praktyki oferujemy także Klientom zastępstwo procesowe w sporach z byłymi członkami zarządu, w sprawach dotyczących szkód związanych z niewypłacalnością spółki.

Posiadamy również doświadczenie w postępowaniach administracyjnych, zwłaszcza w sprawach zmierzających do odzyskania wywłaszczonego mienia oraz w postępowaniach toczących się przed organami nadzoru rynku finansowego.

Uczestniczymy w wyjątkowo złożonych postępowaniach karnych, dotyczących m.in. ochrony obrotu gospodarczego. Doradzamy zarządom spółek w zakresie problematyki karnych aspektów obrotu gospodarczego (prawo karne gospodarcze). Współpracujemy z amerykańskimi firmami w kwestiach związanych ze zwalczaniem korupcji w Polsce i w Stanach Zjednoczonych.

Prawnicy naszej kancelarii występowali w wielu procesach karnych, których przedmiotem były sprawy wielowątkowe, zawiłe, budzące liczne kontrowersje i szeroko komentowane.
Wyspecjalizowanie w prawie karnym jest jednym z najmocniejszych atutów kancelarii, jedną z najwyżej cenionych przez naszych Klientów praktyk.

Największy projekt związany z postępowaniami sądowymi, w który jesteśmy zaangażowani, obejmuje ponad 40 pozwów złożonych w imieniu jednego z naszych Klientów w sądach cywilnych, karnych i upadłościowych w całej Polsce.


Przykładowe sprawy

 • reprezentowanie największego wierzyciela w największym postępowaniu upadłościowym w polskiej historii prawa – doradztwo w zakresie prowadzenia postępowania upadłościowego oraz cywilnego znanej spółki publicznej, także podczas negocjacji dotyczących zawarcia ugody zamykającej dziesięcioletni proces,
 • zaskarżenie transakcji zawartych przez niewypłacalnego dłużnika z pokrzywdzeniem wierzyciela celem wyegzekwowania jego praw,
 • proces toczący się przed sądem arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w sprawie dotyczącej ustalenia tytułu własności do akcji,
 • zawarcie korzystnej ugody sądowej w sprawie dotyczącej nieuregulowania kilkumilionowej płatności w oparciu o faktury,
 • spór dotyczący wynagrodzenia odwołanego członka zarządu wiodącej spółki giełdowej,
 • reprezentowanie akcjonariusza mniejszościowego największego polskiego towarzystwa ubezpieczeniowego w związku ze złożeniem pozwu o unieważnienie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 • reprezentowanie spółki z sektora napojów alkoholowych w sporze o zwrot kosztów marketingowych o bardzo wysokiej wartości,
 • korzystne rozstrzygnięcia przy reprezentowaniu różnych Klientów z sektora finansowego i produkcyjnego w obronie roszczeń przeciwko uchwałom organów zarządzających spółek,
 • reprezentowanie byłych członków zarządu w dochodzeniu roszczeń przeciwko spółce z sektora produkcyjnego, w odniesieniu do wypłaty wynagrodzenia z tytułu wypowiedzenia, które znalazło korzystne dla naszych Klientów rozstrzygnięcie w Sądzie Najwyższym,
 • zastępstwo procesowe związane z wykonywaniem umów ubezpieczenia na życie i majątkowych, w imieniu zakładów ubezpieczeń,
 • reprezentacja towarzystw ubezpieczeniowych w postępowaniach przed organem nadzoru ubezpieczeniowego, między innymi w zakresie zgód na powołanie członków zarządu, kar administracyjnych i zasad likwidacji szkód komunikacyjnych,
 • reprezentacja wierzyciela (banku) w postępowaniu upadłościowym jednej ze spółek z branży budowlanej,
 • reprezentacja wierzyciela (spółki notowanej na giełdzie) w postępowaniu upadłościowym podmiotu z branży spożywczej (wiodącego producenta z sektora rolniczego),
 • reprezentowanie podmiotów znanej międzynarodowej grupy kapitałowej z branży ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 • reprezentowanie obligatariuszy oraz wykonanie zabezpieczenia związanego z obligacjami,
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniu toczącym się pomiędzy wierzycielami, dotyczącym egzekucji wierzytelności,
 • reprezentowanie osób fizycznych w postępowaniach karnych,
 • zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu karnych aspektów prawa gospodarczego (w tym reprezentowanie członków zarządów i urzędników państwowych).

Kontakt:

tel.: +48223395400 

restrukturyzacja, upadłość, sprawy cywilne
Wojciech Barański
e-mail: wbaranski@dms.net.pl

postępowania związane z działalnością spółek kapitałowych
Dariusz Szcześniak
e-mail: 
dszczesniak@dms.net.pl

sprawy karne
prof. dr hab. Jarosław Majewski
e-mail: jmajewski@dms.net.pl


Nagrody i rekomendacje

2010 Dispute Resolution 
Advisory Firm of the Year in Poland