Branże

Fundusze inwestycyjne

Kancelaria doradza przy transakcjach związanych z:

  • tworzeniem i obsługą funduszy inwestycyjnych i domów maklerskich,
  • wprowadzaniem papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym (Giełda Papierów Wartościowych),
  • prowadzeniem transakcji fuzji i przejęć spółek publicznych oraz przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją produktów finansowych,
  • doradztwem przy przygotowaniu emisji akcji (pomoc na każdym etapie tworzenia prospektu emisyjnego), wprowadzeniu ich na rynek oraz późniejszego obrotu,
  • doradztwem dotyczącym papierów dłużnych i innych instrumentów finansowych,
  • prowadzeniem postępowań przed Giełdą Papierów Wartościowych oraz Komisją Nadzoru Finansowego,
  • analizą prawną projektów inwestycyjnych oraz doradztwem w zakresie ich realizacji.

Przykładowe transakcje:

  • bieżąca obsługa prawna znanego funduszu hedgingowego w związku z bezpośrednimi i pośrednimi inwestycjami w kilka funduszy inwestycyjnych, w tym w sprawach zabezpieczeń, sprawach korporacyjnych i dotyczących zarządzania,
  • reprezentowanie konsorcjum funduszy kapitałowych wysokiego ryzyka (fundusze venture capital) w negocjacjach sprzedaży udziału w spółce dystrybucyjnej,
  • reprezentowanie znanego funduszu hedgingowego w inwestycji w polską spółkę publiczną w drodze wezwania publicznego, uczestniczenie w kilku „wrogich” zgromadzeniach akcjonariuszy, oraz w negocjacjach związanych z wykupem pakietu wspomnianej spółki przez inwestora strategicznego.